โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

"ดำเนินเฟอร์นิเจอร์"

จัดทำโดย

1. นาย กิตติ ชูตระกูล

2. นาย จุติคุณ แซ่เฮง

3. นาย ภาคภูมิ อุไรพันธุ์

4. นาย มนต์เทียน คำมูล

5. นาย รัฐพล เพ็งรัตนโชติ

 

เสนอ

คุณครู จงรัก เทศนา

 

 

โครงงานเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2550